Twoja przeglądarka nie obsługuje JS
Cloud

Metody pracy

Img

Metody pracy z dziećmi wykorzystywane

W Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno- Językowym „Słoneczko”

 1. Metody czynne:

  - metoda zadań stawianych dziecku
  - metoda samodzielnych doświadczeń

 2. Metody oglądowe:

  - obserwacja
  - pokaz
  - osobisty przykład nauczyciela
  - udostępnianie sztuki np. przedstawienia teatralne

 3. Metody słowne:

  - rozmowy
  - opowiadania
  - zagadki
  - objaśnienia i instrukcje

 4. Metody aktywizujące:

  - burza mózgów
  - gry dydaktycznej

 5. Dodatkowo stosowne są następujące metody:

  - metoda Ireny Majchrzak (odimienne metoda nauki czytania)
  - czynnościowe nauczanie matematyki według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk0 Kolczyńskiej.
  - metoda globalnego czytania G. Domana
  - elementy pedagogiki zabawy „Klanza”

Metody nauczania języków obcych

1. Metoda reagowania całym ciałem -TPR (Total Physical Response)

Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego odbywają sie metodą TPR, czyli skojarzenia bodźca werbalnego z reakcją ruchową (kontekstem audiowizualnym). Metoda opiera się na zasadzie „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem”. Dlatego technika TPR w początkowej fazie oparta jest na ruchu i słuchu – dzieci słuchają i wykonują proste polecenia, które nauczyciel nie tłumaczy, a jedynie pokazuje za pomocą gestów. Metoda ta także kieruje się zasadą, że początkujący uczniowie przechodzą przez tzw. fazę ciszy (silent period), podczas, którego uczą się rozumieć, rozróżniać elementy języka, słowa, a nie usiłują mówić w języku obcym. TPR sprzyja uczeniu się bezstresowemu, pozwala na relaks w czasie lekcji, pokonuje zahamowania
i strach przed mówieniem, a także niewątpliwie uatrakcyjnia proces nauczania, ponieważ dzieci mają olbrzymią potrzebę ruchu.

2. Metoda naturalna -The Natural Approach

Zakłada, podobnie jak TPR , że sukces w nauce języka obcego zależy od wyeliminowania  stresu, zahamowań i lęku przed popełnianiem błędów. Nauka powinna odbywać się w sposób podobny do akwizycji języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego/nauczyciela, a kiedy będzie  gotowe na produkcję języka, wypowiadając zdania. Metoda naturalna zwróciła uwagę na sprawność rozumienia ze słuchu, która przecież w naturalnej nauce języka ojczystego rozwija się jako pierwsza, zanim dziecko zacznie mówić. Według twórców  tej metody dziecko ucząc się języka przechodzi przez 3 fazy:

 • faza ciszy, gdzie jedynie nauczyciel używa języka obcego głównie w formie wydawania poleceń, ta faza przypomina metodę TPR 

 • w drugiej fazie dziecko zaczyna wypowiadać pierwsze słowa robiąc przy tym wiele błędów, jednak nie jest poprawiane przez nauczyciela 

 • w trzeciej fazie dziecko mówi coraz więcej, jest zachęcane do tego poprzez  różnego rodzaju gry i zabawy. Błędy nie są bezpośrednio poprawiane nauczyciel jedynie powtarza poprawne wyrażenie by dziecko samo zauważyło różnicę.

3. Metoda bezpośrednia - Direct Method (tylko niektóre elementy )

    Podstawowym założeniem tej metody jest to, że uczy się przede wszystkim słownictwa codziennego użytku, dotyczącego otoczenia dziecka. Prezentowanie tego słownictwa odbywa się z użyciem pomocy dydaktycznych takich jak np. karty z obrazkami, realne  przedmioty lub jest demonstrowane za pomocą gestów. Metoda ta zakłada dziecko, że powinno rozumieć to czego się uczy. Innymi słowy, nie ma sensu uczyć 3 latka, czegoś czego nie zna w swoim języku ojczystym jak np. liczb. Metoda DR kładzie nacisk na uczenie słuchania i mówienia. Przy tym wszelkie instrukcje wydawane są w języku obcym, by dziecko jak najbardziej osłuchało się z językiem.

4. Metoda narracyjna (Storytelling)

Stosowanie tekstów narracyjnych we wczesnym nauczaniu języka obcego wpływa korzystnie na rozwój kompetencji językowej dzieci, a w szczególności na efektywny rozwój sprawności receptywnych. Mowa tu przede wszystkim o rozwijaniu sprawności rozumienia globalnego, dzięki któremu możliwe jest mimowolne przyswajanie m. in. niewerbalnych środków do wyrażania zrozumienia i niezrozumienia, a także poprawnej wymowy, intonacji
i rytmu. Poza tym dzieci słuchając obcojęzycznych opowiadań podświadomie uczą się dużej ilości słów, zwrotów językowych i konstrukcji gramatycznych oraz form wyrażania uczuć
i ocen.

Techniki nauczania wykorzystywane w nauczaniu języków obcych

 1. Nauczanie multisensoryczne

  Dzieci odbierają świat wszystkimi zmysłami. Zajęcia wypełnione obrazem, ruchem, muzyką i zabawą angażują każdy ze zmysłów. Stymulowanie i wykorzystywanie wszystkich zmysłów w nauce języka obcego umożliwia w większym stopniu przyswojenie dziecku materiału językowego.

 2. Nauka języka poprzez sensowne działanie

  Wszystkie działania dydaktyczne powinny odpowiadać dziecięcej logice i ich możliwościom poznawczym oraz powinny być ściśle połączone z sensownym działaniem. Warunek ten spełnia, np. zgadywanie zawartości pojemnika, szukanie ukrytego przedmiotu, porównywanie obrazków, wyszukiwanie elementów ilustracji niezgodnych z przedstawioną sceną lub sytuacją.

 3. Nauka poprzez zabawę

  W nauczaniu języka obcego należy wykorzystać naturalną skłonność dzieci do zabawy. Poprzez zabawowy charakter zajęć zwiększa się motywacja dzieci do podejmowania działań językowych oraz dochodzi do mimowolnego utrwalenia materiału językowego. Zabawa umożliwia dzieciom uczenie się w sposób holistyczny, ponieważ angażuje nie tylko kognitywnie, ale też rozbudza emocje i uczy społecznych zachowań, takich jak współpraca, stosowanie reguł gry oraz rywalizacja.

Zdaniem wielu teoretyków, metodyków i nauczycieli nie istnieje jedna, jedynie słuszna
i dobra skuteczna metoda nauczania języka obcego. Dlatego łączenie elementów  i technik pochodzących z różnych metod czyli tzw. eklektyzm to odpowiedź na walkę metod o prym, a co najważniejsze wydaje się być najskuteczniejszym środkiem do osiągnięcia celu: tzn. opanowania języka obcego. Toteż w naszej pracy używamy różnorodnych metod, wybierając z nich te elementy, które będą wstanie zaspokoić tak zróżnicowane potrzeby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno- Językowego „Słoneczko”. Dbamy przy tym o to by stosowane przez nas techniki prowadziły do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Skip to content