Twoja przeglądarka nie obsługuje JS
Cloud

Statut

Img

Statut

Statut Niepublicznego Przedszkola Artystyczno- Językowego „Słoneczko” 

 

Spis treści:

 

 1. Postanowienia ogólne 
 2. Cele i zadania przedszkola 

III. Organy przedszkola

IV.Organizacja przedszkola

 1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

VII. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków 

VIII. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności 

 1. Postanowienia końcowe ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne §1 
 2. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Słoneczko”.
 3. Przedszkole jest placówką niepubliczną. 
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Anna Korczyńska-Wieloch. 
 5. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: Ul. Kopernika 17, 28-100 Busko-Zdrój. 
 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. 
 7. Przedszkole działa w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego i Kodeksu Pracy. §2 Przedszkole używa pieczęci o treści: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Słoneczko” ul. Kopernika 17, 28-100 Busko-Zdrój NIP 6551672945, Regon 260642671 

 

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola 

 1. Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju w tym zajęć artystycznych i językowych. 
 2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
 3. Przedszkole wspomaga proces rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się. 
 4. Przedszkole wspiera potencjał rozwojowy dzieci stwarzając warunki sprzyjające do ich aktywnego uczestnictwa życiu przedszkola oraz środowisku społecznym. 
 5. Przedszkole wspomaga kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
 6. Przedszkole tworzy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 
 7. Wspiera aktywności dziecka podnoszące poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
 8. Zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony poprzez organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu. 
 9. Wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, zwracając uwagę na indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 
 10. Tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez organizację warsztatów tematycznych. 
 11. Przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi poprzez organizowanie zajęć oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi. 
 12. Tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki oraz tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 
 13. Tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 14. Współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości, wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwija zachowania wynikające z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 
 15. Tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi są:
 2. a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumienie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 3. b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 
 4. c) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 
 5. d) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 6. e) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 
 7. f) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 
 8. g) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 9. h) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne; 
 10. i) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 11. j) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; k) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 
 12. l) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

ł) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; m) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 1. n) kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania przez dzieci emocji oraz pomoc w radzeniu sobie z nimi; 
 2. o) kształtowanie poczucia szacunku dla emocji swoich i innych osób.

 

 • 5 1. 

Przedszkole zaspakajając potrzeby dziecka, kieruje się w szczególności: 

 1. a) dobrem dziecka; 
 2. b) potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych; 
 3. c) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka. 

 

ROZDZIAŁ III Organy przedszkola 

Organem przedszkola jest: 

 1. Dyrektor przedszkola, Istnieje możliwość powołania wicedyrektora lub menagera w przedszkolu. 
 1. Dyrektor/ menager kieruje całokształtem pracy przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością zatrudniając/powołując zespół odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, finansowe i kadrowe oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz. 
 2. Powołany przez dyrektora zespół pracowników: 
 3. a) tworzy wraz z dyrektorem dokumenty programowo- organizacyjne przedszkola- roczny plan pracy; 
 4. b) monitoruje oraz opracowuje system mierzenia jakości pracy przedszkola z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników; 
 5. c) opracowuje zakres obowiązków (czynności) pracowników przedszkola.

 

 ROZDZIAŁ IV Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku. 
 2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci. 
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. 
 4. W okresie lipca i sierpnia, a także w przypadku dużej absencji dzieci dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
 1. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku. 

 

 • 10 
 1. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków. 

 

 • 11 
 1. Praca opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 
 2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się: – nie krócej niż 5 godzin dziennie; – od poniedziałku do piątku; – w godzinach od 8:30 do 13:30; – przez 10 miesięcy w roku, tj. od września do czerwca. 
 3. Czas pracy przedszkola ustala dyrektor placówki.

 

 • 12 
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych, codzienną w ramach podstawy programowej, naukę języka angielskiego poprzez zajęcia/ słuchanki/ gry i zabawy oraz stwarza warunki do nauki drugiego języka obcego oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. 
 2. Przedszkole może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki. 
 3. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych. 
 4. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 

 

 • 13 

Cele i zadania w ramach organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w okresie od września do czerwca. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w pozostałych miesiącach. 
 2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega przede wszystkim na:
 3. a) rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka; b) rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka; 
 4. c) rozpoznaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu; 
 5. d) wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka; 
 6. e) tworzeniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym; 
 7. f) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych; 
 8. g) rozwijaniu umiejętności wychowawczych i dydaktycznych dziecka. 
 9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielna jest w szczególności dzieciom:
 10. a) niepełnosprawnym; 
 11. b) niedostosowanym społecznie; 
 12. c) zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 
 13. d) z zaburzeniami zachowania lub emocji; 
 14. e) ze szczególnymi uzdolnieniami; 
 15. f) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
 16. g) z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowej; 
 17. h) z chorobami przewlekłymi; 
 18. i) w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych;
 19. j) z niepowodzeniami edukacyjnymi; 
 20. k) z zaniedbywanymi środowiskowymi, wynikającymi z trudnych warunków bytowych dziecka i rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu; 
 21. l) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych ze wcześniejszym kształceniem za granicą. 
 22. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne. 
 23. Terapie dzieci są nieodpłatne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do wysokości subwencji oświatowej. 
 24. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor. 
 25. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 
 26. a) dziecka; 
 27. b) rodziców dziecka; 
 28. c) dyrektora przedszkola; 
 29. d) nauczyciela, wychowawcy grupy, opiekuna lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem; 
 30. e) poradni; 
 31. f) pracownika socjalnego; 
 32. g) asystenta rodziny; 
 33. h) kuratora sądowego; 
 34. i) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
 35. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele, wychowawcy grupy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psycholog, logopeda, terapeuta SI, rehabilitant.
 36. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie: 
 37. a) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
 38. b) zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 
 39. c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
 40. d) zajęć rewalidacyjnych- wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych; 
 41. e) obserwacji i opinii wydawanych przez specjalistów na polecenie dyrektora. 
 42. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w ramach pomocy- psychologiczno- pedagogicznej należy w szczególności: 
 43. a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci; 
 44. b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 
 45. c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola; 
 46. d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 
 47. e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań. 
 48. W przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
 49. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 dzieci. 
 50. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami mowy ustalane są według budżetu subwencji. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo. 
 51. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 dzieci. 
 52. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje. 
 53. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców dzieci i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup, specjaliści lub firmy zewnętrzne. 
 54. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 
 55. a) rozpoznanie indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; 
 56. b) w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola. 
 57. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecku jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli terapeutów, wychowawców grup oraz specjalistów, prowadzących terapie z dzieckiem, zwanego dalej „zespołem”. 
 58. Zespół do pomocy psychologiczno- pedagogicznej powołuje dyrektor przedszkola: 
 59. a) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; 
 60. b) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 

a), niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną, po konsultacji z rodzicami dziecka i za ich zgodą. 

 1. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba. Osoba koordynująca zespołem zwana dalej przewodniczącym. 
 2. Do zadań zespołu należy: 
 3. a) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidulane potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 
 4. b) określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii. 
 5. Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 
 6. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor lub koordynator zespołu niezwłocznie informuje na piśmie lub mailowo rodziców dziecka. 
 7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora formy, sposoby udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, którym poszczególne formy pomocy będą realizowane są uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie. Program jest pisany przez zespół powołany przez dyrektora przedszkola. 
 8. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradnią specjalistyczną. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie odpowiednich przepisów. 
 9. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 
 10. a) danej formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania; 
 11. b) po każdym semestrze. 
 12. Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dziecku dalszej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
 13. Na podstawie oceny, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
 14. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 
 15. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razu w roku szkolnym. Spotkania zespołu zwołuje osoba przewodnicząca w pracach zespołu. Przewodniczącymi w pracach zespołu są pedagodzy specjalni tworzący indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny. 
 16. Rodzice dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu w części dotyczącej ich dziecka. O terminie spotkania zespołu rodziców informuje przewodniczący zespołu. 
 17. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 
 18. a) na wniosek dyrektora- przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 
 19. b) na wniosek rodzica dziecka- inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
 20. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu. 
 21. Postępowanie dla dziecka nieposiadającego opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, w przypadku stwierdzenia konieczności objęcia go pomocą psychologiczno- pedagogiczną: 
 22. a) rodzic lub wychowawca, specjalista zgłasza dziecko potrzebujące pomocy dyrektorowi przedszkola; 
 23. b) dyrektor wskazuje osoby zobligowane do wystawienia opinii o dziecku i gdy zachodzi taka potrzeb kieruje rodziców dziecka do poradni psychologiczno- pedagogicznej; 
 24. c) dyrektor tworzy zespół i wyznacza osobę koordynującą jego pracy (pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba); 
 25. d) zespół określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
 26. e) dyrektor na podstawie zaleceń zespołu podejmuje decyzję o ich realizacji, ustalając także wymiar godzin zajęć- o czym niezwłocznie informuje na piśmie lub drogą mailową rodziców dziecka. Za zajęcia dziecka nieposiadjącego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 • 14 
 1. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, i inne, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
 2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.
 • 15 
 1. Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z codziennych posiłków: – śniadania; – dwudaniowego obiadu; – podwieczorku. 

 

 • 16 
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Regulamin Pracy Przedszkola. 
 2. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 • 17 Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada: – nowocześnie wyposażone cztery sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych; – toalety dla dzieci i dorosłych; – szatnie dla dzieci; – rozdzielnię posiłków; – pomieszczenia administracyjne; – plac zabaw i teren rekreacyjny; – pomieszczenia socjalne. 

ROZDZIAŁV Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 

 • 18 
 1. Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką. 
 2. Pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno- prawną. 
 • 19 
 1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym liczącym maksymalnie 25 osób jednemu nauczycielowi z uprawnieniami do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, który może być wspomagany osobami do pomocy. 
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno- wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci. 
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela/opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego. 
 4. Nauczyciel: 
 5. a) planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego; 
 6. b) odpowiada za wysoką jakość świadczonej pracy; 
 7. c) jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając je do rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami/ prawnymi opiekunami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 
 8. d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa; 
 9. e) jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego opis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłowa organizacja pracy przedszkola; 
 10. f) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej; 
 11. g) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 
 12. Nauczyciel ma prawo do:

 – dokształcania i doskonalenia zawodowego; 

– ochrony zdrowia; 

– korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce; 

– korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji; 

– wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

 • 20 
 1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
 2. b) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola; 
 3. c) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola; 
 4. d) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
 5. e) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego opis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z organizacją pracy przedszkola. 

ROZDZIAŁ VI Rodzice/ prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

 

 • 21 
 1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są współdziałać z zespołem oraz dyrekcją przedszkola, w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 
 2. Formy współdziałania to: 

– kontakt indywidualny/ kontakt telefoniczny, e-mail, bądź poprzez wykorzystanie multimedialnych form przekazu obrazu i dźwięku z dyrektorem i nauczycielami; 

– zajęcia otwarte; 

– spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, logopedą, rehabilitantem, itp.;

– wydarzenia i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci; 

– warsztaty dla rodziców, pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie opinii; 

– ogłoszenia informacyjne dla rodziców; 

– wycieczki; – spotkania integracyjne. 

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo do: 

– uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci, wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej; 

– znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola; 

– uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych; 

– wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola; 

– wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne); – uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie do przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia; 

– otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola; 

– wzbogacania, w porozumieniu z nauczycielami i dyrektorem, ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu; 

– udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych; 

– zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola. 

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek: 

– przestrzegać postanowień Statutu i innych dokumentów wewnętrznych przedszkola dotyczących organizacji, obowiązujących procedur, itp. 

– ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę oraz opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju, 

– zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni; 

– przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach funkcjonowania przedszkola; pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora, nauczyciela prowadzącego grupę. Osoba upoważniona zobowiązana jest na prośbę personelu okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice/ prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważniona przez siebie osobę; 

– odpowiedzialność instytucji za dziecko następuje w chwili przekazania go przez rodzica/opiekuna pracownikowi przedszkola i ustępuje w chwili oddania dziecka osobie upoważnionej do jego odbioru; 

– przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe; 

– informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych, zakażeniach pasożytami (np. owsiki, glisty, wszy i inne), chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne; 

– współdziałanie z przedszkolem i rodziną dziecka, mające na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych; 

– na bieżąco informować dyrektora lub nauczyciela/opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego;

– śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz profilu społecznościowym na facebooku; 

– terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu; 

– respektować zasady przyjęte w przedszkolu; 

– zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”; 

– odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola; – z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

 

 • 22 
 1. Do przedszkola dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 
 2. Dzieci mają możliwość odbywać w przedszkolu rocznego przygotowania przedszkolnego. 3. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z wiążących aktów prawnych. 
 3. Do obowiązków dziecka należy: 

– zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej, 

– dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników; 

– każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi o konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (sale zabaw, ogród przedszkolny); 

– informowanie nauczyciela o potrzebach fizjologicznych; 

– poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym; 

– słuchanie i wykonywanie poleceń, a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola. 

 

 • 23 
 1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich. ROZDZIAŁ VII Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków 

 

 • 24 
 1. Przyjęcia dziecka do przedszkola w danym roku szkolnym, następuje na podstawie umowy cywilno- prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami/opiekunami prawnymi lub jednym z rodziców dziecka /opiekunów prawnych, a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. Kwestionariusza zgłoszeniowego, podpisanego przez co najmniej jednego z rodziców/ opiekuna prawnego. 
 2. Złożenie Kwestionariusza zgłoszeniowego nie oznacza zapisu dziecka do przedszkola, stanowi jedynie pierwszy etap rekrutacji. Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola należy przystąpić do drugiego etapu rekrutacji jakim jest podpisanie umowy. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność złożenia Kwestionariusza zgłoszeniowego. 
 3. Warunki rozwiązania umowy, zostają sprecyzowane w umowie cywilno- prawnej. 
 4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola. 

 

 • 25 
 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności, gdy rodzice/prawni opiekunowie: 

– nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących w placówce procedur; 

– nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno- prawnej, 

– zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno- wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu; 

– nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka; 

– dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, 

– dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu. 

 1. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno- prawnej. 
 2. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola. 

ROZDZIAŁ VIII Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności. 

 • 26 
 1. Na źródła finansowania placówki składają się: 
 2. a) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (prawnych opiekunów); 
 3. b) dotacje z budżetu gminy; 
 4. c) subwencje, darowizny, nawiązki i odpisy podatkowe z innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszów, zbiórek surowców wtórnych. 

 

 • 27 
 1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

 – czesnego 

– opłaty stałej 

– niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu; 

– opłaty za wyżywienie- jednakowej dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 1. Szczegółowe warunki zapłaty czesnego będą zawarte w umowie cywilno- prawnej oraz Regulaminie Płatności. Sytuacje wyjątkowe 
 2. W sytuacji wprowadzenia obostrzeń, ograniczeń lub innych ukierunkowanych na działanie przedszkola, dotyczących wyjątkowych sytuacji w kraju, niezależnych od przedszkola w szczególności takich jak: zakaz administracyjny, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan zagrożenia terrorystycznego lub inne nadzwyczajne okoliczności zgodne z decyzjami rządu, możliwe są zmiany w funkcjonowaniu przedszkola. 
 3. Zmiany dotyczyć mogą: opłat za przedszkole (czesne, posiłki), czasu pracy oraz organizacji opieki i edukacji dla dzieci. 
 4. W szczególnych okolicznościach opisanych w § 27, pkt. 1 część zajęć może zostać zawieszona lub w przypadku braku możliwości świadczenia opieki i edukacji stacjonarnie przedszkole może prowadzić zajęcia edukacyjne w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik przesyłania obrazu i dźwięku na odległość. Nauczanie zdalne może być prowadzone do czasu ustania przeszkody, umożliwiającej prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej. 
 5. Wszystkie zmiany w funkcjonowaniu przedszkola zostają wprowadzone na mocy zarządzenia dyrektora. 

 

ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe 

 • 29
 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola. 
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on: 

– zamieszczony na tablicy ogłoszeń przedszkola, 

– zamieszczony na stronie internetowej przedszkola, 

– udostępniony na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych.

 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą procesu edukacji i nauczania przez cztery lata, dokumentacja prowadzona jest i przechowywana na podstawie odrębnych przepisów. 
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy. 
 4. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy. 
 5. Uchwalenia nowego statutu lub zmian niniejszego, jak również decyzja o likwidacji Przedszkola należy do kompetencji osoby prowadzącej przedszkole. 
 6. Statut wchodzi w życie z dniem 14.09.2020r.
Skip to content