strona glowna
social joomla module
tekst alternatywny
Zabawy na świeżym powietrzu
Zajęcia z elementami hipoterapii
Dzień Św Floriana
O obrotach ciał niebieskich

Statut

Niepublicznego Przedszkola

Artystyczno- Językowego „Słoneczko”

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cele i zadania przedszkola

 3. Organy przedszkola

 4. Organizacja przedszkola

 5. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 6. Rodzice/ prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

 7. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

 8. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 9. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Słoneczko”.

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Anna Korczyńska-Wieloch.

 3. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem:

Ul. Kopernika 17, 28-100 Busko-Zdrój.

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

§2

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) - art. 80, art. 102, art. 108, art. 114, art. 127, art. 172, art. 168, art. 180.

§3

Przedszkole używa pieczęci o treści:

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Słoneczko”

ul. Kopernika 17, 28-100 Busko-Zdrój. NIP 6551672945, Regon 260642671

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§4

1. Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju w tym zajęć artystycznych i językowych.

2. Przedszkole tworzy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa .

3. Wspiera aktywności dziecka podnoszące poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych poprzez wprowadzenie zajęć z elementami terapii SI.

4. Zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony poprzez organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.

5. Wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, zwracając uwagę na indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

6. Tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez organizację warsztatów tematycznych.

7. Przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi poprzez organizowanie zajęć oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi.

8. Tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki oraz tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

9. Tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

10. Współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości , wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwija  zachowania wynikające z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

11. Tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§5

 1. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumienie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

- wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

- wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

- wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne;

- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania przez dzieci emocji oraz pomoc w radzeniu sobie z nimi;

- kształtowanie poczucia szacunku dla emocji swoich i innych osób.

§6

Przedszkole zaspakajając potrzeby dziecka, kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka;

 2. potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych;

 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§7

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola,

 2. Rada Pedagogiczna,

Istnieje możliwość powołania wicedyrektora lub menagera.

§8

 1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością zatrudniając/powołując zespół odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, finansowe i kadrowe oraz reprezentuje Przedszkole na zewnątrz:

 2. Powołany przez Dyrektora zespół pracowników:

 1. tworzy wraz z Dyrektorem dokumenty programowo-organizacyjne Przedszkola – roczny plan pracy;

 2. monitoruje oraz opracowuje system mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników;

 3. opracowuje zakres obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola;

 4. zatrudniania i zwalniania pracowników Przedszkola;

§9

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu, wszyscy pracownicy pedagogiczni.

Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Przedszkola.

 1. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego – zaproszeni goście, których głos ma charakter doradczy (opiniodawczy).

 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.

 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

 4. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, a jego rodziców, także i innych pracowników Przedszkola.

 5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności;

 2. podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu.

 3. Zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców.

§10

Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i Statucie przedszkola.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§11

 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.

 2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.

 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 4. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§12

 1. Rok przedszkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września, a kończy 30 czerwca następnego roku.

 2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.

§13

 1. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-20 minut dla dzieci 2,5, 3 i 4 – letnich, 25-30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich.

§14

 1. Praca opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:

- nie krócej niż 5 godzin dziennie

- od poniedziałku do piątku

- w godzinach od 8:30 do 13:30

- przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.

3. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie Dyrektor placówki.

§15

 1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych codzienną w ramach podstawy programowej, naukę języka angielskiego oraz drugiego języka obcego oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

 3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

 4. Placówka może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

 5. Placówka organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

§16

 1. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.

 2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.

§17

 1. Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z codziennych posiłków :

-śniadania

-dwudaniowego obiadu

- podwieczorku pierwszego

-podwieczorku drugiego

§18

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Regulamin Pracy Przedszkola.

 2. W Regulaminie przedszkola określa się:

liczbę miejsc w placówce,

- liczbę oddziałów,

- czas pracy przedszkola,

3. Codzienną organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§19

Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:

- nowocześnie wyposażone cztery sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

- toalety dla dzieci i dorosłych,

- szatnie dla dzieci,

- zaplecze kuchenne,

- pomieszczenia administracyjne,

- pomieszczenia socjalne.

ROZDZIAŁV

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§20

 1. Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.

 2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno- prawną.

§22

 1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym liczącym maksymalnie 25 osób jednemu nauczycielowi z uprawnieniami do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, który może być wspomagany osobami do pomocy.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno- wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.

 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.

 4. Nauczyciel:

 1. planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,

 2. odpowiada za wysoką jakość świadczonej pracy,

 3. jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając je do rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami/ prawnymi opiekunami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 4. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

 5. jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez Dyrektora przedszkola), którego opis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez Dyrektora i są związane z prawidłową organizacja pracy przedszkola,

 6. przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

 7. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodną z obowiązującymi przepisami.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

- dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- ochrony zdrowia,

- korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,

- korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora , Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,

- wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§23

Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

 1. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,

 2. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,

 3. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

 4. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez Dyrektora przedszkola), którego opis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez Dyrektora i są związane z prawidłową organizacja pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice/ prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

§24

 1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są współdziałać z zespołem oraz Dyrekcją przedszkola, w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Formy współdziałania to:

- kontakty indywidualne z Dyrektorem i nauczycielami,

- zajęcia otwarte,

- spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, lekarzem itp.

- wydarzenia i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,

- warsztaty dla rodziców, pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,

- gazetki informacyjne dla rodziców,

- wycieczki,

- spotkania integracyjne.

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo do:

- uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci, wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,

- znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola,

- uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,

- wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

- wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),

- uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

- otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,

- wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

- udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez,

- wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,

- zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola.

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie maja obowiązek:

- przestrzegać postanowień Statutu,

- ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

- zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,

- przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach funkcjonowania przedszkola; pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora, nauczyciela prowadzącego grupę lub osobie z zespołu przedszkola. Osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice/ prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważniona przez siebie osobę,

- odpowiedzialność instytucji za dziecko następuje w chwili przekazania go przez rodzica/opiekuna pracownikowi przedszkola,

- przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe,

- informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

- współdziałanie z przedszkolem i rodziną dziecka, mające na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,

- na bieżąco informować Dyrektora lub nauczyciela/opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

- śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,

- terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,

- respektować uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

- zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,

- odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola,

- z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

§25

 1. Do przedszkola dzieci w wieku od 2,5 do 6lat.

 2. Dzieci mają możliwość odbywać w przedszkolu rocznego przygotowania przedszkolnego.

 3. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,

- akceptacji takimi, jakie są,

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych,

- poszanowania godności i własności osobistej,

- indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

- aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

- różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 1. Do obowiązków dziecka należy:

- zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych

i obowiązujących w grupie przedszkolnej,

- dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,

- każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi o konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (sale zabaw, gród przedszkolny),

- informowanie nauczyciela o potrzebach fizjologicznych,

- poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym,

- słuchanie i wykonywanie poleceń, a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

§26

Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich.

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków

§27

 1. Przyjęcia dziecka do przedszkola w danym roku szkolnym, następuje na podstawie umowy cywilno- prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami/opiekunami prawnymi lub jednym z rodziców dziecka /opiekunów prawnych, a Dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. Kwestionariusz Zgłoszeniowy zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców/ opiekuna prawnego.

 2. Warunki rozwiązania umowy, zostają sprecyzowane w umowie cywilno- prawnej.

 3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

§28

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice/prawni opiekunowie:

- nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących w placówce procedur,

- nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno- prawnej,

- zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno- wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,

- nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

- dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,

- dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu.

 1. W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno- prawnej, o której mowa w §27.1 niniejszego statutu.

 2. Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności.

§29

 1. Na źródła finansowania placówki składają się:

 1. Wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (prawnych opiekunów);

 2. Dotacje z budżetu gminy;

 3. Subwencje, darowizny, nawiązki i odpisy podatkowe z innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszy, zbiórek surowców wtórnych.

§30

 1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

- czesnego- opłaty stałej – niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,

- opłaty za wyżywienie – jednakowej dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 1. Szczegółowe warunki zapłaty czesnego będą zawarte w umowie cywilno- prawnej oraz Regulaminie Płatności.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§31

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.

 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

- zamieszczony na tablicy ogłoszeń przedszkola,

- zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,

- udostępniony na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych.

 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

 4. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy.

 5. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 7. Uchwalenia nowego statutu lub zmian niniejszego, jak również decyzja o likwidacji Przedszkola należy do kompetencji osoby prowadzącej przedszkole.

 8. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

loga

 

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie 

Buska Zdrój” współfinansowanego w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na

lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie

ofertowe dnia 20 lipca 2017 roku dot. budowy budynku przedszkola, zagospodarowania terenu, budowę ogrodzenia oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych

dla w/w obiektu, prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załącznik z plikiem(kliknij)

 

 

loga

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko”

ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-100 Busko Zdrój

NIP: 6551672945 REGON: 260059339

tel. 600-935-468, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie

Buska Zdrój” współfinansowanego w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zaprasza do składania ofert na budowę przedszkola, zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych dla w/w obiektu.

Szczegółowe warunki Zapytania Ofertowego określa załącznik nr I do Ogłoszenia.Pliki do pobrania 

 1. Zapytanie Ofertowe

 2. Załącznik nr 1_Formularz Ofertowy

 3. Załącznik nr 2_Oswiadczenie_o_sytuacji_finansowej_i_ekonomicznej_wykonawcy

 4. Załącznik nr 2a_Oswiadczenie_o_niezaleganiu_wobec_ZUS_US

 5. Załącznik nr 3_Oswiadczenie_o_potencjale_technicznym

 6. Załącznik nr 3a_Wykaz_osob_zdolnych_do_wykonywania_zamowienia

 7. Załącznik nr 4_Zobowiazanie_innych_podmiotow

 8. Załącznik nr 5_Oswiadczenie_o_braku_powiazan

 9. Załącznik nr 6_Wykaz_prac_robot

 10. Załącznik nr 7_Wzor_umowy

 11. Załącznik nr 8_Projekt_budowlany_Przedmiar_robot

 12. Załącznik nr 9_Oswiadczenie_o_podwykonawcach

 13. Przedmiar robot

 

 

Przedszkole : Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe SŁONECZKO
Województwo : Świętokrzyskie  
Miasto : Busko-Zdrój  
  : Kopernika 17/  
Telefon : 531838989  
E-mail  :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Inspektor Danych
Osobowych
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FullSizeRender2.jpgFullSizeRender3.jpg